Privacy statement

Icherish, gevestigd Te Wijdewormer, Tjadenweg 6, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
https://icherish.nl 
ICherish
+31 06 24 56 09 86

Karina de Jong-Kerssens is de Functionaris Gegevensbescherming van Icherish – zij is te bereiken via info@icherish.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Icherish verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens (indien factuur gemaakt moet worden)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

Icherish houdt GEEN dossier bij als verslag van de behandelingen/sessies. Alle aantekeningen en/of foto’s van aantekeningen worden, na het
eventueel volgens afspraak delen met jou, niet bewaard.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Icherish verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– versturen van nieuwsbrief via Laposta
– Om diensten te leveren.
– Icherish verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Icherish neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Icherish) tussen zit. Icherish gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
WordPress
Microsoft office
Laposta

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Icherish bewaart je persoonsgegevens zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief. Wanneer je aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, verwijdert I Cherish al je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Icherish verstrekt geen persoonsgegevens aan derden anders dan als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Icherish.nl gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Icherish en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@icherish.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Icherish wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Icherish neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@icherish.nl

Laatste versie: november 2021