Algemene Voorwaarden

april 2022

Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de aangeboden retraites (zie artikel 9). 

 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

ICherish richt zich op Healingen, coaching, workshops, evenementen en retraites binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. ICherish is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 74811452

 

Artikel 3 | Definities
Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van ICherish. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever (klant) en opdrachtnemer (ICherish) over de aan te bieden diensten.

 

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. 
2. Door het aangaan van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens, telefoonnummer en email-adres te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden en nieuws brieven / mailingen. 
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 5 | Prijzen en offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever een afspraak maakt voor behandeling.

 

Artikel 6 | Healing of Coaching sessie

Artikel 6.1 | Betalingsvoorwaarden Healing of Coaching sessie

  1. Sessie in de praktijk: direct na sessie betaling, in onderling overleg, contant of door middel van mobiel bankieren.
    2. Sessie aan huis: direct na sessie betaling, in onderling overleg, contant of door middel van mobiel bankieren. Let op: ICherish rekent reistijd en kilometervergoeding.
    3. Sessie online of op afstand: betaling voor sessie overgemaakt op bankrekening ICherish doormiddel van overschrijving of betaalverzoek.

Artikel 6.2 | Het verzetten of annuleren van een Healing of Coaching sessie
1. Indien opdrachtgever (klant) de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer (Icherish) de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande sessie worden de kosten voor 1 uur in rekening gebracht.

Artikel 6.2 | Annulering door opdrachtnemer (ICherish)
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om een Healing of Coaching sessie te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk of telefonisch te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.Artikel 7 | Voorwaarden Quick & Deep Energy Release en New Moon Intuitive Healing

Artikel 7.1 | Aanmelding Quick & Deep Energy Release en New Moon Intuitive Healing

Aanmelding voor de QDER en NMIH kan mondeling, telefonisch, WhatsApp, mail of bericht via website. 

 

Artikel 7.2 | Betaling

Betaling geschied uitsluitend vooraf en via betaalverzoek verzonden door ICherish.

 

Artikel 7.3 | Kortingsregeling Quick & Deep Energy Release

10=9

Meld je aan voor 10 Energy Releases en betaal er slechts 9.

Betaling geschied uitsluitend vooraf en via betaalverzoek verzonden door ICherish. De opdrachtgever (klant) geeft vooraf aan op welke data hij/zij de Energy Releases wil ontvangen. Restitutie is niet mogelijk, wel het verplaatsen naar andere data.

 

Artikel 7.4 | Annulering door opdrachtgever (klant)

De Quick & Deep Energy Release en New Moon Intuitive Healing zijn niet restitueerbaar of annuleerbaar wel verplaatsbaar. Opdrachtgever treedt in contact met ICherish om te overleggen naar welke datum verplaatst kan worden.

 

Artikel 7.5 | Annulering door opdrachtnemer (ICherish)
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de Quick & Deep Energy Release en New Moon Intuitive Healing te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk of telefonisch te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

 

 

 

Artikel 8 | Overige Evenementen, trainingen en workshops

Artikel 8.1 | Aanmelding  voor evenementen, trainingen en workshops
Aanmelding voor evenementen, trainingen en workshops kan mondeling, telefonisch, WhatsApp, mail of bericht via website. 

 

Artikel 8.2 | Betaling voor evenementen, trainingen en workshops
Bij AANVANG van het evenement, de training of de workshop dient de betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven of contant betaald zijn. 

 

Artikel 8.3 | Annulering door opdrachtgever (klant) voor evenementen, trainingen en workshops met open inschrijving
Opdrachtgever (klant) verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk,  telefonisch of via Whatsapp door te geven aan opdrachtnemer (ICherish). Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  1. bij annulering na inschrijving tot twee weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 25%.
  2. bij annulering tussen twee weken voor aanvang en één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
  3. Bij annulering binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor beëindiging bij aanvang of tussentijds en bij het niet verschijnen bij het evenement, de training of workshop.

 

Artikel 8.4 | Annulering door opdrachtnemer (ICherish)
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om evenementen, trainingen of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk of telefonisch te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

 

 

Artikel 9 | Algemene voorwaarden Retraites
Elk te organiseren Retraite door ICherish heeft eigen Algemene Voorwaarden. De opdrachtgever (klant) ontvangt deze bij het opvragen van info over het Retraite of bij aanmelding.