Algemene Voorwaarden retraites door Icherish en Feeling massage

 

Artikel 1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De aanbieder:  mevrouw Karina Kerssens werkend onder de handelsnaam Icherish en Els Stroop werkend onder de handelsnaam Feeling massage.

1.2 De deelnemer: iemand die een overeenkomst sluit met de aanbieder t.b.v. een retraite.  

Als een deelnemer voor meerdere mensen een overeenkomst sluit, is ieder persoon zelfstandig 

deelnemer van de retraites georganiseerd door Icherish en Feeling massage.

1.3 De retraite: een overeenkomst betreffende deelname door de deelnemer aan een retraite georganiseerd door de aanbieder. 

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle overeenkomsten tussen aanbieder enerzijds en deelnemer anderzijds zijn, onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Acceptatie van een prijsafspraak door het inzenden van het ondertekende aanmeldingsformulier houdt in dat de deelnemer de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van eventuele Algemene Voorwaarden van de deelnemer.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de aanbieder zijn bevestigd. In dat geval blijven de overige bepalingen van kracht.

     

 

Artikel 3: Aanmelding, Inschrijving en betaling

Aanmelden

Aanmelden voor een Retraite van de aanbieder vindt plaats mondeling of via een mailbericht aan Icherish of Feeling massage. Vervolgens ontvangt de geïnteresseerde per mail een inschrijfformulier met meer informatie over de retraite en de algemene voorwaarden. 

 

Inschrijving

Door het retour zenden / mailen van het inschrijfformulier wordt de geïnteresseerde deelnemer en sluit hij / zij een overeenkomst met de aanbieder. Daarmee ontstaat een betalingsverplichting voor de gehele reissom.

 

Betaling

De aanbieder zendt per mail een factuur voor de retraite naar de deelnemer met daarop het bedrag en data van de aanbetaling en restbetaling en de kosten voor eventuele bijkomende kosten zoals voorkeursboeking en lakenpakket.

 

De deelnemer wordt verzocht de aanbetaling binnen 14 dagen te doen op het rekeningnummer zoals in de factuur vermeld staat. De rest-betaling dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de retraite te zijn ontvangen door de aanbieder. 

 

Mocht de aanmelding plaats vinden binnen de 2 maanden voor aanvang retraite dan dient de deelnemer het gehele bedrag per omgaande over te maken op het rekeningnummer zoals op de factuur staat vermeld.

 

Zowel de aanbetaling als de rest-betaling kunnen via een bankoverschrijving worden gedaan. 

 

 

 

Artikel 4: Niet voldoen aan betalingsverplichting en gevolgen

Niet voldoen aan betalingsverplichting door de deelnemer:

Aanbetaling

Mocht de aanbetaling niet na 14 dagen zijn ontvangen door de aanbieder, dan stuurt de aanbieder 1 herinnering met verzoek om per omgaande te betalen. Mocht dit niet leiden tot betaling van de aanbetaling dan zal een aanmaning verstuurd worden. De daarvoor extra gemaakte kosten cq. aanmaningskosten bedragen € 60,- per aanmaning*.

 

Restbetaling

Mocht de restbetaling niet 2 maanden voor aanvang van de retraite zijn ontvangen door de aanbieder, dan stuurt de aanbieder 1 herinnering met verzoek om per omgaande te betalen. Mocht dit niet leiden tot betaling van de restbetaling dan zal een aanmaning verstuurd worden. De daarvoor extra gemaakte kosten cq. aanmaningskosten bedragen € 60,- per aanmaning*.

 

Totaal betaling bij inschrijving binnen 2 maanden voor vertrek

Mocht inschrijving plaatsvinden binnen 2 maanden voor vertrek en de deelnemer betaald niet per omgaande dan stuurt de aanbieder 1 herinnering met verzoek tot betaling per omgaande. Mocht dit niet leiden tot betaling van de totale reissom dan zal een aanmaning verstuurd worden. De daarvoor extra gemaakte kosten cq. aanmaningskosten bedragen € 60,- per aanmaning*.

 

‘* de betalingstermijn voor een aanmaning is per omgaande. 1x per week worden de aanmaningen verstuurd

 

 

Artikel 5: Annuleren 

door de aanbieder: 

      Bij onvoldoende aanmeldingen om retraite kostendekkend te maken. De retraite wordt geannuleerd en de deelnemers krijgen het reeds betaalde bedrag volledig terruggestort.

      Bij onverhoopt uitvallen van 1 van beide aanbieders. De aanbieders zoeken naar een zo goed mogelijk passende vervanger. Mocht er binnen de termijn van 6 weken voor aanvang, geen geschikte vervanger worden gevonden of mochten beide aanbieders onverhoopt uitvallen, dan zal de retraite helaas worden geannuleerd. De deelnemers krijgen het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort.

 

door de deelnemer: 

Wanneer de deelnemer zelf zijn/haar deelname aan de retraite annuleert, is deelnemer, afhankelijk van de termijn, (een deel van) de reissom verschuldigd. Daarbij hanteren aanbieders de volgende termijnen:

Tot 2 maanden van tevoren:                                       bedrag van de aanbetaling

Tussen 2 maanden en 6 weken van tevoren:               50% van de reissom 

Van 6 weken voor vertrek tot op de dag van vertrek: 100 % van de reissom

 

 

Artikel 6: Uitsluiting

Icherish en Feeling massage kunnen besluiten een deelnemer wegens wangedrag de toegang tot de retraite te ontzeggen zonder dat daarmee de verplichting tot betaling van de retraite vervalt. Onder wangedrag verstaat de aanbieder gedrag dat het programma van de retraite dusdanig verstoort dat de andere deelnemers en de aanbieders hier hinder van ondervinden.

 

 

Artikel 7: Publicitaire fotografie

Tijdens deelname aan de activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden voor gebruik voor publicitaire doeleinden. Dit wordt altijd van tevoren aangekondigd en er wordt een apart moment voor gemaakt. Wanneer deelnemer hier bezwaar tegen heeft, kan cliënt zelf zorgen niet op de foto te komen.

 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid deelnemer  

De deelnemer is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hem/haar, tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of nalaten van een ander.

Deelname aan activiteiten is op eigen risico. 

Lichamelijke of mentale gezondheidsproblemen dienen door de deelnemers voorafgaand aan de retraite per mail  of op het inschrijfformulier te worden gemeld bij Icherish of Feeling massage, zodat deze hier zo goed als mogelijk hier rekening me kunnen houden.

 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid aanbieder

Aanbieders aanvaarden geen aansprakelijkheid voor tijdens de retraite zoekgeraakte eigendommen en/of door derden aangerichte schade. 

Aanbieder zijn niet aansprakelijk voor evt. ongevallen van cliënten. 

Aanbieders zullen naar beste kunnen het programma zo probleemloos mogelijk laten verlopen en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die mag worden verwacht.  Het is echter mogelijk dat ondanks alle goede wil, het programma door onvoorziene omstandigheden wordt gewijzigd. Bij de uitvoering van de hebben aanbieders een inspanningsverplichting, echter geen resultaatverplichting.

 

 

Artikel 10: Verzekeringen

Icherish en Feeling massage raden de deelnemers aan eventueel zelf een reisverzekering af te sluiten, voor S.O.S. kosten, ongevallen, diefstal en verlies van bagage en medische kosten. Elke deelnemer is zelf voor verantwoordelijk. 

 

Daarnaast kun je eventueel een extra annuleringsverzekering afsluiten om je reissom “terug te krijgen”, wanneer je verhinderd bent op deel te nemen aan de door aanbieder georganiseerde retraite.

 

 

Artikel 11: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Aanbieders gaan natuurlijk zorgvuldig met gegevens van iedere deelnemer om. Alleen de noodzakelijke informatie wordt bewaard op een beveiligde computer/laptop en volgens de wettelijke richtlijnen.

 

Deelnemers kunnen door aanbieder bewaarde persoonsgegevens ten aller tijde op aanvraag inzien.

 

Bij mogelijke onjuistheden worden deze, op aanvraag, moeiteloos door de aanbieder aangepast.

 

Er wordt geen informatie over deelnemers aan derden verstrekt, zonder de nadrukkelijke toestemming van deelnemer. De enige uitzondering is als, bij een calamiteit, de deelnemer niet in staat is om zelf gegevens aan hulpverleners te geven.

 

Waarvoor worden gegevens gebruikt:

NAW: voor het per mail toesturen van de factuur en het in noodsituaties kunnen bereiken van het thuisfront.

E-mailadres: voor het per mail toesturen van de nodige informatie, het op de hoogte houden van latere acties, mailing en nieuwsbrieven

Medische achtergrond: alleen in het geval van specifieke lichamelijke of mentale gezondheidsproblemen bewaren aanbieders de op het inschrijfformulier vermeldde gegevens om het programma zo nodig te kunnen aanpassen aan de mogelijkheden van de betreffende deelnemer. 

 

Mocht deelnemer hier vragen over hebben, dan kan er natuurlijk contact met de aanbieders worden opgenomen.

 

 

Artikel 12: Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieders zodra de deelnemer de gebreken heeft ontdekt of heeft kunnen ontdekken.

 

12.2 Klachten over facturen dienen zo mogelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur schriftelijk en behoorlijk toegelicht te worden ingediend bij de aanbieder.

 

12.3  De gevolgen van het niet tijdig indienen van een klacht komen voor rekening van de cliënt.

 

 

Artikel 13: Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend het rechtscollege binnen het arrondissement waar de aanbieder kantoor houdt is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De klant is gerechtigd om binnen één maand nadat de aanbieder een beroep op de forumkeuze heeft gedaan bezwaar te maken tegen deze forumkeuze en te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Artikel 14: Algemeen

14.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen    zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is van de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

14.2 Door het retour zenden / mailen van het inschrijfformulier wordt de geïnteresseerde deelnemer en sluit hij / zij definitief een overeenkomst met de aanbieder. Verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Daarmee ontstaat een betalingsverplichting voor de gehele reissom.

 

 

Wijdewormer, 27-05-2019

 

Karina Kerssens (Icherish) en Els Stroop (Feeling massage)